Audio Files


The Druid's Vow in Scottish Gaelic

The bold lines are the actual spelling while the line below is the approximate pronunciation.

Thoir dhuinn, O Spiorad, do dion
Whore zween O Spirit doe YEE-un

Agus anns an dion, Neart
Agas aouns un GEE-un nee-yarsht

Agus anns an Neart, Tuigse
Agas aouns un nee-yarsht, TOOK-shah

Agus anns an Tuigse, Eoias,
Agas aouns un TOOK-shah, YO-laus,

Agus anns an Eolas, an t-Eoaas Ceartais
Agas aouns un YO-laus, un YO-laus kyarsh-tish

Agus anns an t-Eolas Cheartais, an gradh a ghabhas sinn ann.
Agas aouns un YO-laus kyarsh-tish, un grawg a gash sheen aoun

Agus anns an gradh ut, an gradh a tha air uile a th'ann
Agus aouns a grawg-OOT, un grawg ahah air OO-lah a-houn

Agus anns a ghradh a' tha air uile a th'ann Agas aouns a grawg ahah air OO-lah a-h?un
An Gradh Spiorad agus uile Mathas. Un grawg Spirit agas OO-lah Mahaus
The Druids Prayer in Scottish Gaelic

The bold lines are the actual spelling while the line below is the approximate pronunciation.

Bheir sinn mionnan air an siths agus an gradh a sheasamh,
Vair sheen m-you-nan air aoun shees agas aoun graw a hess

Cridhe gu cridhe agus lamh ann an lamh,
Kree-ah grew kree-ah agas lav aoun-un lav,

Mhothaich, O Spiorad, agus bi gar cluinntinn Vo-aigh,
O Spirit, agas be garr clue-een-cheen

Daingnicheadh seo, ar gealladh naomh.
Dan-ya-shug show, are gya-lig nyeev